Từ những điều nhỏ nhặt này có thể làm bạn “rớt đài”

Ty Huu Doc Ngoc

Ông Giao nói: “Cái người lao động thiếu khi đi phỏng vấn chính là thái độ (attitude), thể hiện sự nhiệt tâm và trung thực của họ đối với công việc mà họ đang dự tuyển. Trên thực tế, không ít doanh nghiệp chấp