những câu ranh ngôn bá đạo

Ranh ngôn hay ( phần 1 )

chỉ mục – Ăn ít lâu no, ăn nhiều… hao của. – Bỏ thì thương, vương thì… ớn. – Ai làm… người khác chịu. – Bụng làm, dạ… tháo. – Đầu bạc răng… vàng – Giấy rách giữ lấy… bán ve